Smluvní podmínky

Provozovatel poskytuje pronájem areálu Glamping Čihadlo  zákazníkovi, který si ho rezervuje u provozovatele.

Pronajímatelem je:

Dana Nováková Třebihošť 27 , 54401 ,Třebihošť IČO : 47619040 , Tel : 775664855

Zákazníkem je osoba, která rezervuje pronájem areálu Glamping Čihadlo v ubytovacím zařízení provozovatele.

Cena za nájem  je vypočtena rezervačním systémem podle délky a termínu rezervace.

Rezervační systém také vypočítává výši zálohy za nájem, které zákazník hradí online platební branou.

Zákazník hradí předem 50% ceny nájmu .

Zákazník je povinen do tří dnů uhradit částku zálohy za ubytování platební branou .

Pokud není záloha za ubytování uhrazena do tří dnů od rezervace, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

Po potvrzení rezervace emailem ( po přijetí platby zálohy pronajímatelem) je zákazník povinen zaplatit zbytek ceny  do 7 dnů převodem na účet : 123- 6963780297/0100

Poté obdrží zákazník potvrzení emailem s přesnou adresou a dalšími instrukcemi .

U jednodenních pobytů je příplatek za využití wellness 850 Kč . Je možné objednat a zaplatit v rezervačním sytému nebo zaplatit v hotovosti na místě. V druhém případě je nutné napsat využívání wellnes – čanu do poznámky.

Objednání snídaní probíhá zápisem počtu snídaní do poznámky a platba proběhne na místě v hotovosti.

STORNO PODMÍNKY

do 30 dnů – 0 % z celkové ceny

29 – 14 dnů   –   50 % z celkové ceny

13 –  6 dnů   –   75 % z celkové ceny

5 dní a méně – 100 % z celkové ceny

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby / nehody: tel.č. +420 737739852 nebo +420 775664855

Čestné prohlášení uživatele: Odesláním objednávky souhlasím a potvrzuji , že

 • jsem se plně seznámil s pravidly bezpečnosti a pokyny
  provozovatele k užívání objektu “Glamping Čihadlo“ dále, že jsem jim plně
  porozuměli a akceptujeme je a budeme je bezvýhradně dodržovat.
 • dítě, které nás doprovází, je způsobilé dodržovat
  bezpečností pokyny a jsme jeho zákonnými zástupci/ či jsme za něj plně
  odpovědní a povolujeme mu vstoupit do objektu. Prohlašujeme, že zajistíme
  nepřetržitý dohled nad dětmi v objektu, kterým jsme umožnili užívání
  objektu.
 • Uvědomujeme si veškerá rizika s pobytem spojená, zejména riziko pobytu ve vodě , v lese a v přítomnosti zvířat a veškerá rizika s tím spojená akceptujeme a prohlašujeme, že pobyt
  zde absolvujeme na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
 •  Potvrzujeme,
  že my i nezletilí, za které neseme odpovědnost, jsme v dobrém zdravotním
  stavu a nemáme žádné zdravotní obtíže bránící nebo znesnadňující pobyt
  (zejména problémy kardiologické)

2 Po složení jistiny 3000 Kč v hotovosti na krytí případných škod v areálu pronajímatel na místě předá nájemci předmět nájmu a seznámí ho se všemi náležitostmi provozu a podmínkami užívání předmětu nájmu. Konkrétně ho seznámí s povinnostmi , jak se chovat v jurtě a okolí 

3 Nájemce se zavazuje dodržovat smluvní podmínky , především chovat se k předmětu nájmu  a životnímu prostředí s respektem a ohleduplností. Nájemce se zavazuje neobtěžovat okolí nadměrným hlukem a nevhodným chováním. 

4 Je zakázáno jakkoli předmět nájmu upravovat, ničit anebo s ním manipulovat. Je zakázáno v předmětu nájmu kouřit a mít domácí zvířata.

5 Je zakázáno poskytovat, pronajímat či ubytovávat osoby odlišné od nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem (v rámci rezervace  návrhu na uzavření Smlouvy).

6 V případě nebezpečí vzniku škody je nájemce dle míry nebezpečí povinen uvědomit pronajímatele anebo přímo záchranné bezpečnostní sbory. 

7 V případě škody, která vznikla v důsledku jednání či opomenutí nájemce, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náhradu škody v plném rozsahu. 

8 Porušuje-li nájemce i přes upozornění hrubě pravidla VOP, je pronajímatel oprávněn okamžitě vypovědět Smlouvu bez nároku na refundaci.

9 Pronajímatel neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem, které vznikly nedodržením VOP.

10 V případě vady předmětu nájmu – který zčásti vylučuje jeho užívání, má nájemce nárok na přiměřenou slevu z nájemného. V případě, kdy je užívání předmětu nájmu zcela vyloučeno, má nájemce nárok na plnou refundaci nájemného. Částečná či plná refundace je podmíněna včasným a řádným upozorněním pronajímatele.

11 Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu   po skončení nájemního vztahu čistý a nepoškozený. CHECK OUT (okamžik skončení nájemního vztahu) je do 10 hodin v den skončení nájmu dle Smlouvy. Způsob vrácení předmětu nájmu – osobní předání pronajímateli. V případě, že nedojde ke škodě , pronajímatel vrátí jistinu v plné výši nájemci . Pokud dojde během nájmu ke škodě, vyhotoví se společný zápis a poměrná část odpovídající škodě bude po dohodě z jistiny odečtena.

Nepříznivé počasí

 • V případě nepříznivého počasí v průběhu pobytu (bouřka, silný vítr…), kdy Meteo stanice předpovídá velmi nepříznivé počasí s nárazy větru více jako 80 km/hod, bude provozovatel hosty varovat a pokud návštěvník neuposlechne varování o nepříznivém počasí, prohlašuje, že zde dobu tráví na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

Tyto VSP jsou platné a účinné ode dne 01.08.2022