Smluvní podmínky

Provozovatel poskytuje pronájem areálu Glamping Čihadlo  zákazníkovi, který si ho rezervuje u provozovatele.

Pronajímatelem je:

Dana Nováková Třebihošť 27 , 54401 ,Třebihošť IČO : 47619040 , Tel : 775664855

Zákazníkem je osoba, která si rezervuje pronájem areálu Glamping Čihadlo.

Cena za nájem  je vypočtena rezervačním systémem podle délky pobytu.

Zákazník je povinen do tří dnů uhradit částku platební bránou v rezervačním systému

Variabilní symbol je číslo rezervace

Poté obdrží zákazník potvrzení platby emailem s přesnou adresou a dalšími instrukcemi .

Pokud není částka za ubytování uhrazena do tří dnů od rezervace, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro další zákazníky.

U jednodenních pobytů je příplatek 1000 Kč ( jako volitelné v rezervačním systému )

Objednání snídaní probíhá zápisem počtu snídaní do poznámky a platba proběhne na místě v hotovosti.

STORNO PODMÍNKY

do 30 dnů – 0 % z celkové ceny

29 – 14 dnů   –   50 % z celkové ceny

13 –  6 dnů   –   75 % z celkové ceny

5 dní a méně – 100 % z celkové ceny

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby / nehody: tel.č. +420 737739852 nebo +420 775664855

Čestné prohlášení uživatele: Odesláním objednávky souhlasím a potvrzuji , že

 • jsem se plně seznámil s pravidly bezpečnosti a pokyny
  provozovatele k užívání objektu “Glamping Čihadlo“ dále, že jsem jim plně
  porozuměli a akceptujeme je a budeme je bezvýhradně dodržovat.
 • dítě, které nás doprovází, je způsobilé dodržovat
  bezpečností pokyny a jsme jeho zákonnými zástupci/ či jsme za něj plně
  odpovědní a povolujeme mu vstoupit do objektu. Prohlašujeme, že zajistíme
  nepřetržitý dohled nad dětmi v objektu, kterým jsme umožnili užívání
  objektu.
 • Uvědomujeme si veškerá rizika s pobytem spojená, zejména riziko pobytu ve vodě , v sauně , v lese a v přítomnosti zvířat a veškerá rizika s tím spojená akceptujeme a prohlašujeme, že pobyt
  zde absolvujeme na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
 •  Potvrzujeme,
  že my i nezletilí, za které neseme odpovědnost, jsme v dobrém zdravotním
  stavu a nemáme žádné zdravotní obtíže bránící nebo znesnadňující pobyt
  (zejména problémy kardiologické)

2. Po složení jistiny 3000 Kč v hotovosti na krytí případných škod v areálu pronajímatel na místě předá nájemci předmět nájmu a seznámí ho se všemi náležitostmi provozu a podmínkami užívání předmětu nájmu. Konkrétně ho seznámí s povinnostmi , jak se chovat v jurtě a okolí 

3. Nájemce se zavazuje dodržovat smluvní podmínky , především chovat se k předmětu nájmu  a životnímu prostředí s respektem a ohleduplností. Nájemce se zavazuje neobtěžovat okolí nadměrným hlukem a nevhodným chováním. 

4. Je zakázáno jakkoli předmět nájmu upravovat, ničit anebo s ním manipulovat. Je zakázáno v předmětu nájmu kouřit a mít domácí zvířata.

5. Je zakázáno poskytovat, pronajímat či ubytovávat osoby odlišné od nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem (v rámci rezervace  návrhu na uzavření Smlouvy).

6. V případě nebezpečí vzniku škody je nájemce dle míry nebezpečí povinen uvědomit pronajímatele anebo přímo záchranné bezpečnostní sbory. 

7. V případě škody, která vznikla v důsledku jednání či opomenutí nájemce, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náhradu škody v plném rozsahu. 

8. Porušuje-li nájemce i přes upozornění hrubě pravidla VOP, je pronajímatel oprávněn okamžitě vypovědět Smlouvu bez nároku na refundaci.

9. Pronajímatel neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem, které vznikly nedodržením VOP.

10. V případě vady předmětu nájmu – který zčásti vylučuje jeho užívání, má nájemce nárok na přiměřenou slevu z nájemného. V případě, kdy je užívání předmětu nájmu zcela vyloučeno, má nájemce nárok na plnou refundaci nájemného. Částečná či plná refundace je podmíněna včasným a řádným upozorněním pronajímatele.

11. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu   po skončení nájemního vztahu čistý a nepoškozený. CHECK OUT (okamžik skončení nájemního vztahu) je do 10 hodin v den skončení nájmu dle Smlouvy. Způsob vrácení předmětu nájmu – osobní předání pronajímateli. V případě, že nedojde ke škodě , pronajímatel vrátí jistinu v plné výši nájemci . Pokud dojde během nájmu ke škodě, vyhotoví se společný zápis a poměrná část odpovídající škodě bude po dohodě z jistiny odečtena.

Nepříznivé počasí

Odesláním rezervace nájemce souhlasí s provozním řádem a storno podmínkami a prohlašuje, že areál Glamping Čihadlo využívá dle dohody o nájmu na vlastní zodpovědnost a nebezpečí, a to i v případě nepříznivého počasí ( bouře, vítr).

Tyto VSP jsou platné a účinné ode dne 01.08.2022